Obchodné podmienky

Víno Vám doručíme v priebehu 72 hodín.

Minimálna objednávka je 1 kartón (6 fliaš), alebo iný po komunikácií s predajcom.

E-shop na www.vinoachberger.sk ponúka rozvoz a doručenie tovaru podľa množstva a vzdialenosti objednávky.

Vymedzenie pojmov:

Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu), predávajúci a dodávateľ tovaru je Juranka spol. s r. o., Mierová 25, 900 21 Svätý Jur, www.vinoachberger.sk je Juranka spol. s r. o., Mierová 25, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika, IĆO: 47 572 833, DIĆ: 2023958475, IĆ DPH: SK2023958475

Kupujúci je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Ak vyjadrí kupujúci pri objednaní tovaru súhlas s týmito obchodnými podmienkami, stávajú sa pre obe strany záväzné.

Objednávanie

Predmetom objednávky môže byť len tovar uvedený na www.vinoachberger.sk. Kupujúci si objedná tovar tak, že si ho z ponuky vyberie do svojho košíka. Dokončenie objednávky uskutoční kupujúci v nákupnom košíku. V prvom kroku vidí prehľad vybraného tovaru. Následne si zvolí adresu doručenia a fakturačnú adresu, vyberie si spôsob dopravy, spôsob platby a vyjadrí súhlas s obchodnými podmienkami. Kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ si tovar záväzne objedná. Po tomto kroku nie je možné objednávku stornovať.

Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru (ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu), emailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky.

Storno objednávky

Po záväznom objednaní tovaru nie je možné stornovať.

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje: Dodať daný druh a množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho v cene platnej v čase vystavenia objednávky a za dohodnutých platobných podmienok, objednaný tovar adekvátne zabalený zaslať v stanovenej lehote kupujúcemu na ním určenú adresu doručenia. Daňový doklad o predaji, t.j. faktúru, pošle predávajúci kupujúcemu mailom. Predávajúci nenesie zodpovednosť: Za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou a za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou.

Ak dôjde naraz k objednaniu väčšieho množstva tovaru viacerými kupujúcimi, predávajúci má právo kontaktovať kupujúceho do 24 hodín od objednania tovaru a dohodnúť si s ním náhradný termín dodania, prípadne zmenu objednávky.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje: V objednávke resp. v registrácii uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške, v stanovenej lehote splatnosti a v zmysle obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky a jej následného potvrdenia zo strany predávajúceho. Objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť a v prípade závad spísať so zástupcom prepravcu zápis o reklamácii. Iba na základe tohto zápisu je možné uplatniť reklamáciu. Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po úplnom zaplatení ceny tovaru v zmysle vystavenej faktúry. V prípade neprevzatia objednaného tovaru si predávajúci bude voči kupujúcemu uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku. Kupujúci prehlasuje, že ku dňu odoslania objednávky dovŕšil vek min. 18 rokov. Pri doručení tovaru sa vyžaduje občiansky preukaz na kontrolu veku. 

Ochrana osobných údajov

Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje kupujúceho nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi a údaje poskytnuté účtovnej firme pre vykonanie účtovníctva.

Spôsob platby

Tovar objednaný na internetovej stránke www.vinoachberger.sk je možné zaplatiť dvoma spôsobmi:

·        Prevodom na účet: tovar bude poslaný kupujúcemu po pripísaní platby na účet predávajúceho.

·        Dobierka

Doprava prostredníctvom kuriéra – nad 150€ zdarma

Po obdržaní platby od zákazníka je objednaný tovar vyzdvihnutý kuriérom a doručený priamo na zákazníkom zadanú adresu najneskôr do 72 hodín od expedície. V prípade, že Vaša objednávka nepresiahne 150€, cena za dopravu je nasledujúca:

1 – 2 kartóny 9,20€

3 – 4 kartóny 12,20€

5 – 7 Kartónov 15,10€

8 – 10 kartónov 22,00€

Ceny za prepravu sú uvedené vrátane DPH (ceny sa môžu líšiť z dôvodu zmeny prepravných taríf)

Dané sumy obchod automaticky pripočíta pred odoslaním objednávky v časti pokladnica. Jeden kartón vína obsahuje 6 fliaš. Pri výbere tejto prepravy Vás bude kuriér kontaktovať na Vami zadané telefónne číslo ohľadom presného času doručenia.

Odstúpenie od zmluvy

V zmysle  § 7, bod č. 6, písmeno f) zákona č. 102/2014 Z.z., kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, ak je objednaným tovarom víno. 

Pri ostatnom tovare v internetovom obchode má kupujúci podľa vyššie uvedeného zákona právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok:

·        Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho. V písomnom odstúpení uveďte číslo Vášho účtu, na ktoré má byť zaslaná kúpna cena za tovar.

·        Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho v zákonnej lehote späť na adresu: Juranka spol. s r.o., Mierová 25, 900 21 Svätý Jur.

Aby ste ako kupujúci mohli odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:

·        tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,

·        tovar nesmie byť použitý,

·        tovar musí byť nepoškodený,

·        tovar musí byť kompletný,

·        tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy.

Doporučujeme Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám. Zároveň budete mať doklad o tom, že ste tovar skutočne odoslali späť.

Reklamácie Ak kupujúci preukáže, že mu bol doručený nesprávny tovar alebo zakúpený tovar mu bol dodaný v zlej kvalite, má nárok na bezplatnú výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí. Kupujúci znáša náklady na vrátenie reklamovaného tovaru. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prvú prepravu.

Reklamácie sú vybavované:

·        telefonicky (v pracovných dňoch na telefónnom čísle +421 904567386)

·        e-mailom (info@vinoachberger.sk)

·        poštou (Juranka spol.s r.o., Mierová 25, 900 21 Svätý Jur)

Upozorňujeme, že v našich vínach, ktoré nie sú chemicky ošetrované, sa môže v podobe bielych kryštálikov vyzrážať hydrogén draselný, známy tiež ako vínny kameň. Tento kameň nijako neovplyvňuje chuť a ani vôňu vína. Vínny kameň preto nie je dôvodom na reklamáciu.

Aby ste predišli znehodnoteniu vína a prípadným reklamáciám, dodržujte prosím zásady správneho skladovania nafľaškovaného vína. Fľaškové vína skladujeme v suchých, tmavých miestnostiach v stojanoch určených na ich skladovanie. Tie umožňujú víno uložiť vodorovne, čo zaručuje, že korok, ktorým sú uzavreté, je stále vlhký a nevysychá. Ak by sa tak stalo, mohol by sa do fľaše vzniknutými pórmi v korkovom uzávere dostať vzduch, ktorý najmä pri zmenách teplôt pôsobí nepriaznivo na akosť vína. To sa samozrejme netýka fľašiek uzavretých umelými polyetylénovými zátkami, alebo kovovými uzávermi, ktoré môžu zostať stáť. Teplota v miestnosti by nemala kolísať a mala by byť stála. Víno skladujeme pri teplotách 10 – 15°C. Pred expedíciou z nášho skladu k Vám je víno vizuálne prekontrolované na prípadné závady.